Regulamin SK PCK

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA PCK

Postanowienia Ogólne

1. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem „MPCK”.

2. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża.

3. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, niniejszego dokumentu oraz szczegółowych regulaminów.

4. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce    z napisem „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” lub „Młodzież PCK”. 

Cele działalności Młodzieży PCK

5. Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco – młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

6. Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:

a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,

b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących,

c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci  i młodzieży,

d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,

e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji. 

Członkowie Młodzieży PCK, ich prawa i obowiązki

7. Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do organizacji i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK. Osoba, która ukończyła 30 rok życia może działać na rzecz Młodzieży PCK, nie będąc jednocześnie członkiem ruchu młodzieżowego.

8. Członek Młodzieży PCK ma prawo:

a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,

b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,

c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystajš z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),

d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,

e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,

f) otrzymać honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia – zgodnie obowiązującymi zasadami

9. Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,

b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składkę członkowską. 

11. Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części:

a) jednostki podstawowe,

b) rady młodzieżowe PCK,

12. Jednostkami podstawowymi Młodzieży PCK są: 

a) szkolne koła PCK, posługujące się skrótem SK PCK,

b) akademickie koła PCK, posługujące się skrótem AK PCK,

c) grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, posługujące się skrótem  SIM PCK,

d) inne grupy Młodzieży PCK.

13. Jednostki podstawowe Młodzieży PCK działają w różnych środowiskach, skupiając  w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.

14. Powołanie jednostek podstawowych Młodzieży PCK następuje na podstawie przepisów Statutu PCK i niniejszego dokumentu. O powołaniu nowej jednostki należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową odpowiedniego szczebla.

15. Nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK czuwają rejonowe organy statutowe PCK oraz rejonowe rady młodzieżowe PCK.

16. Informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki Młodzieży PCK, przekazywane są zarządom rejonowym PCK oraz radom młodzieżowym odpowiedniego szczebla.

17. Przy doborze opiekunów oraz instruktorów zajmujących się sprawami młodzieżowymi należy brać pod uwagę opinie członków poszczególnych jednostek podstawowych Młodzieży PCK.

SK PCK
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=